01.01 Atenció persones en risc social

Recurs de sortida de les persones ateses al Centre d'Acolliment i Urgències per a la Vellesa

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Suport tècnic per a l'estudi, diagnosi i tramitació del recurs de sortida de les les persones ateses al Centre d'Acolliment i Urgències per a la Vellesa (CAUV)que pertany al Servei d'Acolliment i Urgències per a la Vellesa(SAUV).PROJECTE ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS