01.02 Inclusió Social

Centre d'Acolliment Residencial Can Planas

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Centre d’acolliment per a persones sense sostre majors de 18 anys de la ciutat de Barcelona. Té com a missió garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i la d’oferir ajut, adaptat i personalitzat, perquè les persones acollides puguin consolidar i continuar el seu procés d’inserció social. Té com a funcions bàsiques: el desenvolupament de les capacitats, potencialitats i voluntats d’aquelles persones que es preveu que un cop finalitzada la seva estada al centre podran iniciar una vida el més autònoma possible i la recerca d’un recurs de caràcter no temporal per aquelles persones que per les seves capacitats i potencialitats necessitaran sempre d’un recurs tutelat o en un centre més adequat a les seves necessitats.

SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS