01.03 Cohesió Social

Conflictes d'Àmbit Social a l'Espai Urbà

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Es tracta de complementar la xarxa de serveis d’actuació social que actua al territori, per tal d’intervenir en escenaris a on s’han detectat un greu conflicte de naturalesa social i d’origen multifactorial. L’actuació del servei s’orienta i persegueix el restabliment de les condicions de convivència existents abans de l’inici del conflicte amb un coneixement previ dels factors que l’han originat. Articula el conjunt de serveis disponibles tant territorialitzats com centralitzats, per garantir el manteniment del resultat assolit una vegada retirat el servei.


SERVEI ACTUALMENT GESTIONAT PER PROGESS