05.01 Informació Geogràfica
i Aplicacions

Mapes persones sense sostre

Ajuntament de Barcelona

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports

DESCRIPCIÓ:

Mapes mensuals en format paper i d'imatge informàtica on es mostren les zones de concentració de persones sense sostre detectades pel Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament de Barcelona.

SERVEI NO GESTIONAT ACTUALMENT PER PROGESS